၅၀၉ ေယာက္ေျမာက္ သမီးေလး ကိုို ၂၀၂၀ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၅၀၉  ေယာက္ေျမာက္ သမီးေလး   ကိုို  ၂၀၂၀  ေဖေဖၚ၀ါရီလ   (၁၄) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။