ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ- အမှတ်(၃၁-၃၆) ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊
၆လွှာ၊ Building ၁/၂ ၊ ဗဟိုစည်အိမ်ရာ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ဖုန်းနံပါတ် - ဝ၉ ၂၅၅ ဝ၅၅၂၀၄, +၉၅၁ ၂၃၀ဝ၈၄၁
Email: bfc.art.mm@gmail.com