၅၀၈ ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလး ကိုို ၂၀၂၀ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၅၀၈  ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလး   ကိုို  ၂၀၂၀  ေဖေဖၚ၀ါရီလ   (၁၄) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။