၅၀၇ ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလး ကိုို ၂၀၂၀ ေဖေဖါ္၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၅၀၇  ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလး   ကိုို  ၂၀၂၀  ေဖေဖါ္၀ါရီလ   (၁၀) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။