၅၀၅ ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလး ကိုို ၂၀၂၀ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၅၀၅  ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလး   ကိုို  ၂၀၂၀  ေဖေဖၚ၀ါရီလ   (၇) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။