၅၀၃ ေယာက္ေျမာက္ သမီးေလး ကိုို ၂၀၂၀ ဇန္န၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၅၀၃ ေယာက္ေျမာက္ သမီးေလး   ကိုို  ၂၀၂၀  ဇန္န၀ါရီလ   (၁၈) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။