၅၀၂ ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလး ကိုို ၂၀၂၀ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၅၀၂ ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလး   ကိုို  ၂၀၂၀  ဇန္န၀ါရီလ   (၁၅) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။