၄၇၆ ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလး ကို စက္တင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၄၇၆ ေယာက္​​ေျမာက္ သားသားေလး ကို  စက္တင္ဘာ (၁၀) ရက္​​ေန႔မွာ ​ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္​။