၄၆၈ ေယာက္ေျမာက္ နဲ. ၄၆၉ ေယာက္ေျမာက္ သ မီးအမြွာ ေလးကိုို ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၄၆၈ ေယာက္​​ေျမာက္​  နဲ. ၄၆၉ ေယာက္​​ေျမာက္​ သ မီးအမြွာ ​ေလးကိုို ၾသဂုတ္လ  ၁၁ ရက္​​ေန႔မွာ ​ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္​။