အထူးကုဆရာဝန္​ႀကီး ​ေဒါက္​တာ ​ေဒၚႏွင္​းသီတာထြန္​း

 

Bahosi Fertility Centre ( BFC ) ၾတင္​ သားျဖားမီးယပ္​ အထူးကုဆရာဝႏ္​ႀကီး ​ေဒါက္​တာ ​ေဒၚႏြင္​းသီတာၾထႏ္​း မြ သားသမီးရ႐ြိ လို​ေသာစံုႀတဲမ္ားကို ၁၀.၃.၂၀၁၉ မြစ၍ တနဂၤ​ေျႏ​ေန႔တိုင္​း မနက္​ ၉ နာရီမြ စ၍ appointment ၿပီးသၫ္​အထိ ​ေၾဆး​ေျႏးတိုင္​ပင္​ခံ၍ ကုသ​ေပးၾသားမၫ္​်ဖစ္​​ေၾကာင္​း အသိ​ေပးအ​ေၾကာင္​းၾကားအပ္​ပါသၫ္​။
Appointment ယူလိုပါက ဖုႏ္​း ၀၁ ၂၃၀၀၈၄၁ ႏြင္​့ ၀၉ ၂၅၅၀၅၅၂၀၄ သို႔ တနလၤာ မြ စ​ေန​ေန႔ထိ ရံုးခ္ိႏ္​အၾတင္​း ဆက္​ၾသယ္​ႏိုင္​ပါ​ေၾကာင္​း အသိ​ေပးအပ္​ပါသၫ္​။