၅၀၄ ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလး ကိုို ၂၀၂၀ ဇန္န၀ါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

 

၅၀၄  ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလး   ကိုို  ၂၀၂၀  ဇန္န၀ါရီလ   (၂၈) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။