၅၀၁ ေယာက္​​ေျမာက္ ​သမီး​ေလး ကိုို ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္​​ေန႔မွာ ​ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္​။

၅၀၁ ေယာက္​​ေျမာက္ ​သမီး​ေလး   ကိုို  ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ   (၁၁) ရက္​​ေန႔မွာ ​ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္​။