၅၀၀ ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလး ကိုို ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၅၀၀ ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလး   ကိုို  ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ   (၁၀) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။