၄၉၈ ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလး ကို ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၄၉၈ ေယာက္​​ေျမာက္ သားသားေလး ကို  ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္​​ေန႔မွာ ​ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္​။